OLSZTYN – PARK

Olsztyn1 Olsztyn2 OLSZTYN – Park centralny – projekt konkursowy z Lysann Schmidt

OLSZTYN – Central Park – competition entry with Lysann Schmidt