Koncepcja rozwiązań przestrzennych dla potrzeb rewitalizacyjnych dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu

Opracowano w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Zamawiający: Urząd Miasta Wałbrzycha.

Opracowanie: październik 2018

Skład zespołu: Michał Stangel, Wojciech Zientek, Sandra Przepiórkowska

Obszar opracowania projektu: ok. 55 ha.

 

Koncepcję sporządzono z uwzględnieniem działań partycypacyjnych – wypracowania założeń oraz weryfikacji rozwiązań w toku dyskusji publicznej ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszaru rewitalizacji. Formy partycypacji obejmowały następujące metody: Spacer badawczy, terenowy punkt konsultacyjny w Parku im. Tadeusza Kościuszki; ankiety dla mieszkańców; cykl trzech spotkań konsultacyjnych – warsztatowych – z użyciem makiety 3D oraz wizualizacji propozycji urbanistycznych; konsultacje z przedstawicielami instytucji.

Włączenie społeczne w opracowanie w pierwszym etapie pozwoliło na rozeznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy; a w kolejnych na weryfikacje zaproponowanych rozwiązań i wprowadzenie wynikających z niej korekt. Generalnie uczestnicy konsultacji bardzo przychylnie odnosili się do przedmiotu opracowania i wyrażali nadzieje na pomyślą realizację proponowanych rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych.

Koncepcję sporządzono w dwu wariantach. Wariant podstawowy obejmuje najważniejsze, proponowane działania w wybranych, kluczowych przestrzeniach obszaru rewitalizacji. Wariat rozszerzony obejmuje powyższe działania, z tym niektóre z dodatkowym zakresem; oraz dodatkowe zadania. Najważniejsze zadania zaproponowane w koncepcji to:

  • Modernizacja ulicy 1 Maja – głównego ciągu komunikacyjnego dzielnicy – z nadaniem jej walorów przestrzeni publicznej, m.in. poprawy komfortu pieszych, dodaniem szpalerów drzew, usprawnieniami w rejonie przystanków autobusowych, itp.
  • Wyznaczenie przebiegu ciągu pieszo-rowerowego na kierunku wschód -zachód, który mógłby stać się alternatywą dla osi ul. 1-Maja;
  • Wykreowanie centrum dzielnicy, poprzez restrukturyzację i utworzenie przestrzeni publicznych – placu, skweru; modernizację i udostępnienie terenów sportowo-rekreacyjnych za Szkołą Podstawową, budowę żłobka oraz Centrum Aktywności Społecznej (w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców braki w infrastrukturze społecznej);
  • Powiązanie Parku Kościuszki z ulicą 1 Maja, przez utworzenie nowego wejścia do parku sankcjonującego “dziką”, wydeptaną ścieżkę, w powiązaniu z nowym obiektem usługowo-gastronomicznym wzbogacającym funkcjonalnie otoczenie parku (kawiarnia, taras na skarpie, uzupełnienie pierzei);
  • Przebudowa i modernizacja zdegradowanego zespołu zabudowy tzw. “Palestyny”, z uwzględnieniem współczesnych wymogów odnośnie nasłonecznienia, zieleni, miejsc postojowych itp.;
  • Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej za zespołem zabudowy tzw. “Palestyny”, z powiązaniem z potencjalnymi terenami rekreacyjnymi na hałdzie oraz nad stawem.